FANDOM'Edu-co-labo' Edit

(English version below)

In het kader van het opleidingsonderdeel ‘Labo: ontwerpen van educatieve praktijken’ hebben we begin november 2013 met 28 masterstudenten (23 Vlaamse, een Franse en 4 Spaanse studenten) een reis gemaakt naar Athene. De stad die haar naam ontleent aan de godin Athena. Ze was beschermgodin van de stad, maar ook godin van de wijsheid en de kunst. En meer algemeen van de beoefenaars van de wetenschap. Athene is de stad die mee aan de wieg staat van Europa, de plaats van de uitvinding van de agora en de democratie, maar ook van de school en de academie. Vandaag denken we bij Athene aan heel andere dingen: extreme (jeugd)werkloosheid, grote armoede, nieuw opkomend fascisme en vreemdelingenhaat, crisis van Europa. In dat hedendaagse Athene heeft elke student individueel een marathon gestapt. 21 km van een punt aan de rand van Athene naar de Akropolis en 21 km terug. Tijdens die wandeling hebben de studenten aan de hand van parameters geobserveerd, geregistreerd, met mensen gesproken, geuren en geluiden opgevangen, stemmingen gedeeld. Elke avond hebben ze hun observaties omgezet in punten die ze hebben aangebracht op gemeenschappelijke kaarten. Die kaarten (die in totaal 1176 km beslaan) en hun observaties hebben we uitvoerig besproken, en de laatste avond hebben we hun bevindingen voorgelegd aan journalist Bruno Tersago, die al 14 jaar in Griekenland woont. De wandelingen hebben een diepe indruk gemaakt. Tegelijkertijd heeft één studente in Leuven 12 uur per dag gedurende 8 dagen op het internet ook met behulp van parameters door/naar Athene gereisd. Ook dat heeft indruk gemaakt, mede in confrontatie met de reis van de andere studenten. 

Belangrijkste bevindingen: Enorme leegstand, letterlijk (duizenden en duizenden leegstaande winkels en gebouwen, olympische stadia, …) en figuurlijk (de vele lege reclameborden, de complete nietszeggendheid van de akropolis voor studenten, de gesloten universiteiten), uitgesproken dualisering van de samenleving, precaire situatie van migranten, muren en straten die proberen te spreken (massale graffiti, betogingen, bezettingen, maar ook neo-fascisten), de valsheid van de mobilisering (het auto-mobiel zijn in alle betekenissen als verdoving en bezwering), de schandalige leugen van het Europese leerdiscours en leerkrediet (dat inzetbaarheid en meerwaarde voorspiegelt door het verwerven van alsmaar meer competenties terwijl de helft van de jongeren werkloos is, dat ons nog meer de schuld doet zoeken bij het individu: indien we nog sterker, nog sneller, nog slimmer worden dan zou onze toekomst opnieuw verzekerd zijn). Maar ook: leegstand als uitnodiging en mogelijkheid (wachten op iets nieuws), het (niet-toeristische) stappen als mogelijkheid om Athene te ontsluiten, om tijd te maken en stil te staan, de vruchtbare betekenis van gebrek aan comfort, de mogelijkheid om collectief te werken en Athene tot gemeen goed te maken, tot voorwerp van studie, de productieve werking van het verbeelden/materialiseren als manier om stem te geven en tot inzichten te komen, mogelijkheden en beperkingen van het internet. De tochten door Athene vormden het uitgangspunt voor een collectief onderzoek naar wat vandaag een ‘vormingsplek’ zou kunnen zijn. Athene wordt daarbij opgevat als een vergrootglas voor de algemene Europese conditie en als een uitdaging voor ons denken over educatieve praktijken in het algemeen en onderwijs in het bijzonder. Dat onderzoek mondt nu uit in een open atelier en publieke tentoonstelling. 

28 april – 1 mei 2014: Edu-co-labo Vier dagen tentoonstelling en open atelier in de Molens van Orshoven te Leuven. Vier dagen om te trachten onze bevindingen ook te tonen en erover te spreken. Om na te denken over onderwijs en educatieve praktijken in confrontatie met (de bevindingen van) Athene, maar ook met andere studenten, docenten en sprekers die ons uitdagen met andere ideeën over onderwijs (individueel/collectief, digitaal, …), over de vormgeving, organisatie en financiering ervan (bijv. peer-to-peer, zonder ‘credits’), over de maatschappelijke of publieke betekenis ervan (bijv. de relatie tot ‘commons’ of als symbolische arbeid), over haar vormende rol. Aan het einde van de vierdaagse willen we ook tot de contouren komen van een mogelijke syllabus voor het opleidingsonderdeel voor volgend academiejaar (doelen, inhouden, werkvormen, examenvorm, materiaal). Daarover zal doorheen het hele atelier nagedacht en gesproken worden. 

Het voorlopige programma kan men vinden onder ‘Photos’. De voorlopige lijst met sprekers volgt hieronder. Het programma kan nog wijzigingen ondergaan en wordt regelmatig op deze site geüpdatet.

http://www.china-magnet.net/

'Edu-co-labo' (English version)Edit

In the context of the course 'Labo: Designing educational practices', we made a trip with 28 master students (23 Flemish, 1 French and 4 Spanish  students) to Athens in  early November 2013. The city (Athens) derives its name from the goddess Athena. She was the protective goddess of the city, but she was also the goddess of wisdom and arts. And more generally she was the goddess of the practitioners of science. Athens is the city that has had a big impact on the formation of Europe, it is the place of the invention of the agora, the democracy, the school and the academy. Today we associate Athens with lots of other issues: extreme (youth) unemployment, widespread poverty, new rising fascism and xenophobia,  crisis in Europe etc. In this contemporary Athens each student individually walked a marathon. 21 km from a point on the outskirts of Athens to the Acropolis and 21 km back. During the walks, the students observed (by using parameters), registered, talked to people, captured smells and sounds  and shared moods. Every night they translated their observations into points which were put together on common maps. Those maps (totaling 1176 km span) and their observations were extensively discussed, and during the last night the findings were presented to journalist Bruno Tersago, who has lived in Greece for 14 years. The walks really impressed us. At the same time one student stayed in Leuven and explored  Athens  - 12 hours a day for 8 days  - on the internet by using the same parameters. This experience also impressed , partly in confrontation with the journey of the other students .

Key findings : Huge vacancy, literally ( thousands and thousands of vacant shops and buildings , Olympic stadiums, ... ) and figuratively ( many empty billboards, the complete meaninglessness of the acropolis for the students, closed universities ), pronounced divisions in the society, precarious situation of migrants, walls and streets were trying to speak (massive graffiti, demonstrations , occupations  and also neo -fascists ), the guile of the mobilization (the auto-mobility in every sense as an anesthetic and incantation ), the outrageous lie of the European learning discourse and learning credit system (which holds on employability and added values by the acquisition of more and more competencies while half of all young people are unemployed , which implies that the individual is blamed: ‘ If we would become stronger, faster , smarter etc., our future would be assured again’).  However, we have also experienced: vacancy as an invitation and opportunity (waiting for something new ) , the ( non - tourist ) walks as possibility to open the world, to make time and to dwell on, the fertile sense of discomfort , the ability to work collectively and to make Athens a commonplace,  the object of study , the productive operation of imagining / materializing as a way to give voice and get insights, the capabilities and limitations of the internet. The walks through Athens were the basis for a collective investigation into what could be an "educational place" today. Athens is interpreted as a magnifying glass for the European general condition and as a challenge to think about educational practices. This investigation results now in an open atelier  and a public exhibition .

April 28-May 1 , 2014: Edu -co - labo, four days exhibition and open atelier at the Molens van Orshoven, Leuven. Four days to attempt to show our findings and to discuss them. Thinking about teaching and educational practices in confrontation with ( the findings of) Athens , but also with other students, teachers and speakers who challenge us with different ideas about education (individual / collective , digital , ... ) , about the design, organization and financing ( for example peer-to - peer , no 'credits' ) , about the social and public significance (for example the  relation to commons or symbolic work) , about the formative role . At the end of the four days we also want to arrive at an outline of a potential syllabus for the course of the next academic year  (objectives, contents , methods, examination format, materials) . We will think  and speak about this syllabus throughout the entire atelier.

The preliminary program can be found under ' Photos' . The provisional list of speakers is given below. The program may be changed and will be updated regularly on this site .

Boek: Brieven aan een idiootEdit

Wij, 23 studenten Sociale en Culturele Pedagogiek, stapten zo’n zes maanden terug in het vak Labo: educatieve ontwerpen. Gedurende dit vak nam de figuur van de idioot een belangrijke plaats aan. Een idioot is iemand of iets die het ‘en dus’ denken doorbreekt, die zaken uit de vanzelfsprekendheid haalt en de vraag stelt ‘Waar zijn we mee bezig?”, zonder zelf een antwoord te bieden. De idioot is dus in de eerste plaats een figuur die vertraagt, die het alledaagse doorbreekt en zich vragen stelt en anderen vragen doet stellen die normaal niet gesteld zouden worden. Deze figuur kwam en komt op verschillende manieren in ons denken en handelen terug. Zo waren wij idioten in Athene, vreemdelingen die van niets wisten en die niet alledaagse vragen stelden zonder antwoorden te bieden. Zo trachtten wij bepaalde banaal geworden pedagogische situaties en handelingen in vraag te stellen, zonder daarom meteen een antwoord voor in de plaats te hebben.

Doorheen het proces schreef elk van ons op regelmatige basis een ‘brief naar een idioot’, iemand die van niets wist en die wij konden ‘op de hoogte stellen’ van hetgeen we wensten te delen. Ieder van ons vulde dit in hoe zij dat wilde (voor de eenvoud schrijven we in de zij-vorm) en schreef waar ze mee zat, wat ze kwijt wilde of welk idee ze wilde uitwerken. Het voorliggende boek is samengesteld op basis van fragmenten uit deze brieven. Dit omdat deze brieven een mooie weergave zijn van wat er in de groep leefde, welke stappen we hebben gezet en hoe eenieder daarmee om ging. 

U kunt het boek downloaden via de onderstaande link: 

https://workspaces.acrobat.com/?d=4rmxBTADjBOhUxs3H08acw

Sprekers en filmsEdit

Mamadou Bah is oorspronkelijk van Guinese afkomst, maar ontvluchtte in 2006 zijn geboorteland en ging in Griekenland (Athene) op zoek naar een beter leven. In 2012 kreeg hij daar het statuut van politiek vluchteling. Naast een job als bordenwasser in een restaurant, zette hij zich in voor andere vluchtelingen en mensen zonder papieren in Athene. Hij was ook een actief in de verdediging van de vrouwen- en homorechten. In de nacht van 22 op 23 mei 2013 werd Mamedou Bah echter brutaal aangevallen in het centrum van Athene door aanhangers van de extreemrechtse partij 'De Gouden Dageraad'. Ondanks zijn angst om naar het ziekenhuis of de politie te gaan, durfde Mamadou Bah wel zijn aanvallers publiekelijk beschuldigen van de feiten in de media. Echter zorgde deze media-aandacht voor een nieuw incident, waarna Mamadou Bah voor zijn leven vreesde in Athene en asiel aanvroeg in België.

De Belgische cyberfilosoof Michel Bauwens woont in Thailand, waar hij onderzoeker is aan de universiteit van Chiang Mai. Bauwens is oprichter van de 'Foundation for Peer to Peer Alternatives'. 'Peer to peer' staat voor participatie van evenwaardige deelnemers, die mee kunnen werken aan de toekomst van een nieuwe maatschappij die gebaseerd is op een relationeel, dynamisch en gedecentraliseerd netwerk. Deze nieuwe maatschappij breekt met het traditionele kapitalisme en stelt mensen in staat om in grote, digitaal verbonden netwerken gezamenlijk te consumeren, te produceren en te innoveren. Michel Bauwens is een veel gevraagde spreker die een belangrijke bijdrage levert aan de actuele discussies over de betekenis van 'commons'.

Als architect is Wim Cuyvers voor zijn ontwerpen op zoek naar wat met een veel te groot woord de meest ‘existentiële’ ruimte wordt genoemd – een ruimte die bevraagt, die voor een verhoogde graad van confrontatie of concentratie zorgt, die enkel aan de hand van een reeks tegendelen kan worden gedefinieerd: niet geprivatiseerd, niet particulier, niet economisch, niet opgeëist en niet gecontroleerd. Vaak ontstaat controverse rond zijn werk, toch zoekt hij die niet. Hij stelt wel met aandrang fundamentele en dus kritische vragen. Bovendien maakt hij geen onderscheid tussen zijn architectuur, teksten of beeldende kunst. Wim Cuyvers' werkterrein beperkt zich niet tot zijn thuisbasis Frankrijk, zijn geboorteland België en Nederland waar hij in Tilburg, Eindhoven en Delft doceerde/t. Hij werkte de afgelopen jaren ook in Spanje, in het voormalige Oostblok, in beide Congo’s, in New York en in de Filippijnen. 

Jorge Larrosa is hoogleraar Filosofie van Opvoeding en Onderwijs aan de Universiteit van Barcelona. Zijn werken handelen over zowel literatuur, filosofie en onderwijs. Hij heeft post- doctorale studies gedaan aan de Universiteit van Londen en het Centre Michel Foucault in Parijs. Larossa is vaak gastprofessor aan verschillende Amerikaanse en Europese universiteiten, hij heeft heel wat boeiende studies gepubliceerd over de relatie tussen educatie en film en educztie en literatuur. Jorge Larossa gaf ons in okotber al een 3-daagse workshop over de films van Pedro Costa (In Vanda's Room & Colossal Youth) en Theo Angelopoulos (Eternity and a Day, Landscape in the Mist & The Suspended Step of the Stork).

Jan Masschelein is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Laboratorium voor Educatie en Samenleving van de Kuleuven.. Zijn onderzoek beweegt zich in het brede domein van pedagogische theorievorming, kritische theorie, sociale filosofie en bestuurlijkheidsstudies. Het heeft concreet betrekking op de publieke en maatschappelijke betekenis van opvoeding, vorming en onderwijs, de pedagogische betekenis van cinema en camera, het belang van (school)architectuur. Hij tracht een 'arme pedagogiek' te ontwikkelen waar veel aandacht gaat naar experimentele pedagogische praktijken waarin wandelen en cartographie een belangrijke rol spelen naast de samenwerking met kunstenaars.

Maarten Simons is als hoofddocent verbonden aan het Laboratorium voor Educatie en Samenleving van de KU Leuven.  Zijn onderzoek vertrekt vanuit een fascinatie voor de wereld van onderwijs en educatie, maar ook voor de maatschappelijke invloeden en tendensen die onderwijs en educatie mogelijk maken of op de proef stellen. Vandaar een interesse voor pedagogische theorievorming gekoppeld aan een kritische studie van oude en nieuwe vormen van macht, bestuurlijkheid en beleid. Concreet gaat zijn aandacht uit naar de pedagogische betekenis van de school en de universiteit; de betekenis van de school en universiteit eerder van binnenuit dan van buitenaf beschrijven, en vragen stellen bij bijvoorbeeld de tendensen van personalisering (‘hou rekening met mijn behoeften?’) en het creëren van feedbackcirkels (‘waar sta ik?’).  Recent  probeert hij zijn onderwijs vorm te geven als een universitas studii: een reeks van kleinschalige, eenmalige collectieve experimenten waarin onderzoeken, studeren en publiek spreken op bescheiden wijze samen komen. Voor een collectief experiment  dat hij en Mathias Decuypere samen met studenten hebben uitgevoerd: https://ppw.kuleuven.be/ecs/onderwijs/klassiekers/toelichting 

Spaanse studenten: Vicky Laguía, Lídia Martos en Raul Per Coses Inútils

Bruno Tersago trok als Vlaamse jounalist in januari 2000 naar Griekenland. Van maart 2005 tot mei 2009 blogde hij regelmatig over het leven in zijn nieuwe woonplaats, op de blog van De Standaard 'En nu even elders'. Daarna zette hij de blog hier voort: http://btersago.com. Deze journalist ervaart dag in en dag uit de situatie in Athene. Hij ondervindt aan den lijve hoe de economische crisis ook een sociale strijd is geworden. Tijdens onze reis naar Athene gaf hij enthousiast uitleg over de hedendaagse situatie in Athene. 

Bart Verschaffel  is als gewoon hoogleraar verbonden aan de UGent. Hij studeerde Wijsbegeerte en Middeleeuwse Studies en doceert architectuurtheorie en architectuurkritiek. Hij publiceert voornamelijk op het gebied van de cultuurfilosofie, de architectuur- en kunsttheorie, en de esthetica. Recente monografische publicaties: Van Hermes en Hestia. Over architectuur (2010, tweede vermeerderde druk), De zaak van de kunst. Over kennis, kritiek en schoonheid (2011).  Hij publiceert ook vele erg gewaardeerde bijdragen voor ‘De Witte Raaf’, zowel over de kunsten en (individuele) kunstenaars, als over maatschappelijke ontwikkelingen en transformaties van het onderwijslandschap.

Voyage to Cythera is een film van Theo Angelopoulos gemaakt in 1984. In 1984 deed de film mee aan het filmfestival van Cannes waar het 2 prijzen won, deze voor best screenplay en de prijs van de International Federation of Film Critics. Het is een verhaal over een soldaat die gevochten heeft in een burgeroorlog. Na jaren van ballingschap in Rusland keert hij terug naar zijn land van herkomst Griekenland. Hij vindt het moeilijk om zich aan te passen aan het land dat hij ooit zo goed kende. https://www.youtube.com/watch?v=wR0k-OxtQcQ

Danny Wildemeersch is gewoon hoogleraar (bijzonder emeritus) in het domein van ‘Comparatieve, Sociale en Interculturele Pedagogiek’ aan de KU Leuven. Hij is lid van het ‘Laboratorium voor Educatie en Samenleving’. Zijn onderzoek houdt verband met diverse thema’s uit de volwassenenvorming: interculturaliteit, sociale participatie, democratisch burgerschap, duurzame ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking. Hij publiceerde over deze thema’s in verschillende internationale boeken en tijdschriften, vanuit de invalshoek van ervaringsleren, vorming en sociale verantwoording, biografisch en sociaal leren. Hij organiseerde diverse internationale congressen over actief en democratisch burgerschap (Brussel 2000, Leuven, 2003, New-York 2005).

Naamloos

Programma en bereikbaarheid Edit

Het voorlopige programma staat weergegeven onder 'Photos'.

Foto's van Edu-co-labo zijn terug te vinden op volgende link: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10204012441530922.1073741831.1219954519&type=1&l=d59dfccad9

Onze tentoonstelling bevindt zich nabij het treinstation van Leuven. De afstand tussen het station en de tentoonstelling bedraagt slechts 1,1 km en is dus zeker te voet bereikbaar. U kunt onze tentoonstelling ook bereiken met de bus (nummer 600 en 601). 

Adres: Molens van Orshoven,  Stapelhuisstraat 13,  3000 Leuven

Photos and videos are a great way to add visuals to your wiki. Find videos about your topic by exploring Wikia's Video Library.

PB050432
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.